"MFeed+ cải thiện năng suất và tăng trưởng trên cá rô phi" | Olmix

Tin tức

"MFeed+ cải thiện năng suất và tăng trưởng trên cá rô phi"

Năng suất và tăng trưởng trên cá rô phi khi kết hợp với MFeed+ được cải thiện đáng kể trong thí nghiệm xây dựng tại đại học Kasetsart, Thái Lan.

Thử nghiệm trên cá rô phi với khẩu phần bột cá thay đổi ở các mức độ khác nhau, kết hợp với việc bổ sung Mfeed+ ở 0.1% và 0.2%.

“Thử nghiệm chứng minh rõ rằng năng suất và tăng trưởng trên cá rô phi với khẩu phần 20 % bột cá và 0.2% MFeed+   là tốt nhất so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả này cho thấy MFeed+ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tiêu hóa dinh dưỡng thông qua việc hỗ trợ hoạt động của enzyme,”  Tiến sĩ Orapint Jintasataporn, nhà nghiên cứu và giảng viên Đại Học đã nói.

Tiến sĩ Orapint đã trình bày kết quả thử nghiệm này trong chủ đề Dinh dưỡng trên cá rô phi tại Hội thảo quốc tế về Dinh Dưỡng và Sức khỏe vật nuôi được tổ chức bởi tập Đoàn Olmix tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.