Skip to main content

Dấu ấn sinh học về phơi nhiễm với fumonisins ở gà?

By January 18, 2024January 22nd, 2024VN
Reading Time: 3 minutes

Độc tính của fumonisin (FUM) có liên quan đến việc ngăn chặn tổng hợp ceramide (CerS), ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của sphingolipids như sphinganine (Sa) và sphingosine (So) trong tế bào

Trong khi Sa tích lũy trong tế bào, mức độ So được bù đắp, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ Sa: So được sử dụng làm dấu ấn sinh học khi phơi nhiễm với fumonisin ở nhiều loài vật nuôi. Tuy nhiên, các cơ chế bù trừ để duy trì mức ceramide trong tế bào làm cho việc sử dụng dấu ấn sinh học này không còn phù hợp trong một số nghiên cứu (tùy thuộc vào mức độ và thời gian phơi nhiễm). Thật vậy, trong nghiên cứu này, tỷ lệ Sa: So không bị ảnh hưởng đáng kể trong huyết tương của gà tiếp xúc với fumonisin.

Tuy nhiên, một phân tích đầy đủ về các loại sphingolipid khác nhau cho  thấy tỷ lệ các dạng phốt phát của Sa và So (Sa1P: So1P) đã tăng đáng kể bằng cách cho ăn thức ăn nhiễm fumonisin. Kết quả này phù hợp với các kết quả trước đó cho thấy tỷ lệ Sa1P: So1P là dấu ấn sinh học tốt hơn cho việc phơi nhiễm với fumonisins trong huyết tương so với tỷ lệ Sa: So. Tác dụng tương tự của fumonisin đã được quan sát thấy tùy theo kích thước của chuỗi carbon của ceramides.

Một sự gia tăng đáng kể tỷ lệ C22-C24: C16 đã được quan sát thấy trong huyết tương. Mặc dù các cơ chế đằng sau những tác động này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng kết quả này cho thấy tỷ lệ sphingolipids C22-C24: C16, kết hợp với tỷ lệ Sa1P: So1P, có thể là ứng cử viên tốt để phát hiện sự phơi nhiễm fumonisin trong huyết tương gà ở liều không ảnh hưởng đến tỷ lệ Sa: So.

Figure: Discriminant analyses (PLS-DA) of sphingolipids in plasma of chickens fed a control diet free of mycotoxins and chickens fed a diet containing circa 15 mg FUM/kg for 14 or 21 days.

Hình: Phân tích phân biệt đối xử (PLS-DA) của sphingolipids trong huyết tương của gà được cho ăn chế độ ăn kiểm soát không có độc tố nấm mốc và gà được cho ăn chế độ ăn có chứa khoảng 15 mg FUM / kg trong 14 hoặc 21 ngày.

Tham khảo: Lassallette E., Nyvall-Collen P., Guerre P., Sphingolipidomics nhắm mục tiêu cho thấy tỷ lệ C22-C24: 16 tăng lên ở hầu hết tất cả các lớp được khảo nghiệm ở gan, thận và huyết tương của gà ăn thức ăn nhiễm fumonisin. Độc tính sinh thái và an toàn môi trường 268 (2023) 115697. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.115697 

Quan tâm đến các nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu này về ảnh hưởng của fumonisin lên gà? Đọc thêm về nghiên cứu trước đây của họ về sự tích tụ FUM trên gan và mô vú ở gà, và làm thế nào công nghệ Olmix Algoclay có thể làm giảm các tác hại đó.