Skip to main content

Tập trung tất cả dữ liệu độc tố nấm mốc trong một cơ sở dữ liệu duy nhất: MycoCentral

By April 5, 2024April 9th, 2024Myco news, VN
Reading Time: 2 minutes

Thông tin mở rộng có sẵn về độc tố nấm mốc: tính chất hóa lý, độc tính, động học, sản xuất nấm, v.v. Trong khi đó, thông tin này nằm rải rác trên Web và trong tài liệu.

Công việc của Habauzit và ctv. bao gồm việc tạo ra một cơ s d liu trung tâm đ thu thp, ti mt đa đim duy nht, d liu hin có v đc t nm mc cũng như thông tin dự đoán.

Một danh sách 904 hp cht đc t nm mc đã được thiết lập và liên quan đến 1192 loi nm sn sinh đc t nm mc. Thông tin hiện có về con đưng sinh tng hp và trao đi cht của chúng, cũng như các tính cht hóa lý, đng hc (Hấp thụ, Phân phối, Chuyển hóa và Bài tiết) và đc tính đã được hài hòa và thêm vào MycoCentral. Liên kết trực tiếp đến các cơ sở dữ liệu khác và nguồn thông tin được cung cấp để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

MycoCentral là một cơ sở dữ liệu động sẽ được cải thiện bằng cách thêm thông tin và chức năng mới theo thời gian, cũng như tinh chỉnh các giá trị dự đoán.

Hình 1: Trang ch MycoCentral

Hình 2: Ví d v con đưng sinh tng hp và trao đi cht ca h aflatoxin

Nhìn chung, nghiên cứu chỉ ra rằng các điu kin bo qun và nồng độ DON ban đầu ảnh hưởng đáng kể đến các đơn vị phân loại Fusarium sản xuất độc tố nấm mốc và thay đổi hàm lượng DON và D3G. Điều này dường như tương quan với sự cạnh tranh giữa các loại nấm: càng cnh tranh, sn lưng DON càng cao.

Reference: Habauzit D., Lemée P., Fessard V. MycoCentral: An innovative database to compile information on mycotoxins and facilitate hazard prediction. Food Control (2024), 159, 110273.  https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.110273