Skip to main content

EU xem xét thay đổi mức độc tính cho phép của DON trên gia cầm

By April 15, 2023January 22nd, 2024VN
Reading Time: 3 minutes

Năm 2017, Hội đồng EFSA về Các chất gây độc trong chuỗi thức ăn (CONTAM) đã thông qua Ý kiến khoa học về các rủi ro đối với sức khỏe vật nuôi liên quan đến sự hiện diện của deoxynivalenol (DON) và các dạng acetyl hóa và đồng phân của nó trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

NOAEL (Non observaed adverse effect level) không có mức tác dụng phụ quan sát được) được đặt ở mức 5 mg/kg thức ăn cho gà thịt và gà đẻ và  7 mg/kg thức ăn cho vịt và gà tây; phù hợp với các giá trị cho phép của thức ăn gia cầm ở mức 5mg/kg cho DON ở EU (2016/1319/EC).

Thông tin khoa học gần đây chỉ ra rằng các mức cho phép này nên thấp hơn nữa. Do đó, Hội đồng EFSA đã xem xét đánh giá các tài liệu được công bố từ ngày 31 tháng 7 năm 2016 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Một số nghiên cứu với gà thịt cho thấy DON góp phần làm giảm chiều cao nhung mao ruột và gây tổn thương đường ruột chỉ với mức 1.9ppm/kg thức ăn. Tổn thương đường ruột  được coi là bất lợi lớn nhất với sức khỏe vật nuôi, một tham chiếu mới về lượng DON ở mức 0,6 mg/kg thức ăn được giữ lại, dựa trên giá trị 1,9 ppm và áp dụng hệ số không chắc chắn (UF) là 3.

Tương tự với gà tây, tác dụng phụ của DON đối với hiệu suất kỹ thuật vật nuôi và hình thái đường ruột đã được quan sát thấy ở mức 1,7 mg/kg thức ăn, làm giảm giá trị tham chiếu ở mức 0,6 mg/kg thức  ăn. Giá trị tham chiếu cho vịt và gà đẻ vẫn không thay đổi, tương ứng là 7 và 5 mg/kg thức ăn.

Ban Hội thẩm cũng đánh giá mức độ phơi nhiễm của gà thịt và gà tây với DON và so sánh nó với các giá trị tham chiếu mới được thiết lập.

Kết quả chỉ ra rằng mức độ phơi nhiễm trung bình với DON và các chất chuyển hóa của nó cao hơn 1,7 lần so với giá trị tham chiếu đối với gà thịt và cao hơn 2,5 lần đối với gà tây vỗ béo (xem Bảng / Hình ảnh). Vì vậy, phải đặc biệt cẩn thận để bảo vệ gà thịt và gà tây khỏi DON và tác dụng phụ của các chất chuyển hóa.

Hình: So sánh mức độ phơi nhiễm DON ước tính và mức tham chiếu mới đối với gia cầm.  Chuyển thể từ Tạp chí EFSA 2023;21(2):7806. (Comparison of estimated DON exposure levels and new reference levels for poultry. Adapted from EFSA Journal 2023;21(2):7806.)

Tham khảo: EFSA Panel CONTAM, 2023. Đánh giá thông tin liên quan đến độc tính của deoxynivalenol đối với ngựa và gia cầm. (Assessment of information as regards the toxicity of deoxynivalenol for horses and poultry). Tạp chí EFSA, 21(2):7806.https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.7806

Read MT.X trial report

Leave a Reply