Skip to main content

Giám sát sinh học độc tố nấm mốc ở lợn

By January 12, 2023June 10th, 2024Myco news, VN
Reading Time: 3 minutes

Đánh giá mức độ phơi nhiễm độc tố nấm mốc của động vật là rất quan trọng để quản lý nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc. Một cách tiếp cận cổ điển để đánh giá mức độ phơi nhiễm của động vật là kiểm tra sự nhiễm độc tố trong thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, việc giám sát độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi có một số hạn chế, liên quan đến sự phân bố độc tố nấm mốc không đồng đều trong thức ăn hoặc do nó không phản ánh mức độ phơi nhiễm của từng mẫu. Do đó, nghiên cứu về sự hiện diện của độc tố nấm mốc trong nền sinh học (nước tiểu, phân, máu), còn được gọi là giám sát sinh học, có thể là một lựa chọn.

Khi nói đến lợn, deoxynivalenol (DON) và zearalenone (ZEN) được nghiên cứu nhiều nhất.

Các nghiên cứu về ZEN chỉ ra rằng nồng độ ZEN trong nước tiểu và chất chuyển hóa pha I của nó là α-zearalenol có mối tương quan tốt với nồng độ ZEN trong thức ăn, khiến chúng trở thành dấu ấn sinh học phù hợp cho việc kiểm tra phơi nhiễm ZEN ở lợn.

Các nghiên cứu về DON cho thấy mối tương quan tốt giữa nồng độ DON trong thức ăn chăn nuôi và nồng độ DON và DOM-1 trong nước tiểu và huyết thanh. Do đó, phân tích của chúng trong nước tiểu và huyết thanh là những dấu ấn sinh học phù hợp về kiểm tra phơi nhiễm DON ở lợn.

Glucuronide liên hợp của cả ZEN và DON cũng có thể là các chất đánh dấu sinh học tiềm năng, nhưng việc định lượng chúng có nhiều ràng buộc cần phân tích hơn. Không có dấu ấn sinh học liên quan nào về việc phơi nhiễm ZEN và DON được xác định trong phân lợn.

Khi nói đến giám sát sinh học đa độc tố nấm mốc, nước tiểu dường như là chất nền phù hợp nhất để có được mối tương quan tốt giữa phản ứng và liều lượng, đặc biệt là đối với DON và ZEN. Mô hình này có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chất khử độc tố nấm mốc ở lợn. Việc lựa chọn dấu ấn sinh học phù hợp, matrix và thời gian lấy mẫu đóng vai trò quan trọng nhất trong đánh giá phơi nhiễm đầy đủ và việc giải thích kết quả không thể được thực hiện nếu không có sự phân tích thức ăn chăn nuôi tương ứng. Cân nhắc tất cả các điều này, thì có thể thấy dấu ấn sinh học như một công cụ chẩn đoán chỉ có thể thực hiện được trong các thử nghiệm khoa học.

Tham khảo: Tkaczyk và Jedziniak, 2021. Dấu ấn sinh học độc tố nấm mốc trong lợn — Current State of Knowledge and Analytics. Toxins, 13, 586.https://doi.org/10.3390/toxins13080586

Leave a Reply