Skip to main content

Tầm quan trọng của kích thước hạt

By January 18, 2024June 10th, 2024Myco news, VN
Reading Time: 3 minutes

Việc xác định độc tố nấm mốc trong các mẫu lấy từ cách đồng phụ thuộc vào việc lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, lấy mẫu phụ và công cụ phân tích. Bước chuẩn bị mẫu bao gồm giảm thiểu (giảm kích thước hạt) và đồng nhất mẫu, được tiến hành để giảm thiểu tác động của sự phân bố không đồng nhất, tức là “điểm nóng”, của độc tố nấm mốc.

Figure: Hierarchical flowchart of sample preparation: fractions, subsamples, and test portions.

Hình: Sơ đồ phân cấp của việc chuẩn bị mẫu: phân số, mẫu con và phần thử nghiệm.

Trong các nghiên cứu của mình, Zhang và ctv. đưa ra giả thuyết rằng sự phân bố kích thước hạt của mẫu nghiền nhỏ có thể được sử dụng để đánh giá tính đồng nhất của mẫu. Phân tích nhiễu xạ laser kích thước hạt lần đầu tiên được xác nhận là một phương pháp phù hợp để xác định kích thước hạt và các thông số chuẩn bị mẫu đầy đủ đã được xác định (lựa chọn chất phân tán, tốc độ khuấy).

Tiếp theo, các mẫu bột mì, ngô, thức ăn hỗn hợp và bơ đậu phộng đã được chuẩn bị tương ứng và kiểm tra kích thước hạt bằng nhiễu xạ laser. Ba mươi phần mẫu thử từ mười mẫu phụ của mỗi nền mẫu được chiết và các độc tố nấm mốc sau đây được định lượng bằng LC-MS: deoxynivalenol (DON) trong các mẫu thử nghiệm của ngô nguyên hạt, thức ăn hỗn hợp và bột mì; fumonisins (FUM) và zearalenone (ZEA) trong các mẫu thử nghiệm của thức ăn hỗn hợp và aflatoxin B1 (AFB1) trong các mẫu thử nghiệm của bơ đậu phộng.

Phân tích ANOVA về kết quả cho thấy phương sai trong một mẫu và giữa các mẫu khác nhau không đáng kể, có nghĩa là AFB1, DON, FUM và ZEA được phân bố đồng nhất trong các mẫu được nghiền nhỏ của các ma trận thử nghiệm khác nhau. Do đó, người ta kết luận rằng mẫu nền với 90% các hạt (Dv90) dưới 850 μm có thể được coi là đồng nhất đối với aflatoxin, deoxynivalenol, zearalenone và fumonisin được phân tích.

Tham khảo: Zhang, K.; Trần, I.; Tan, S. Đặc điểm của tính đồng nhất dựa trên kích thước hạt và phân bố độc tố nấm mốc bằng cách sử dụng phân tích kích thước hạt nhiễu xạ laser. Độc tố 2023, 15, 450. https://doi.org/10.3390/toxins15070450